Milan RYDVAL
tel.:+420 603 869 950
E mail : m.rydval@seznam.cz
Pojištění osob

Jeho cílem je poskytnout ochranu pojištěného před neočekávanými, nahodilými událostmi.  Pojištění osob můžeme rozdělit do několika základních skupin, lišící se předmětem, na které konkrétní pojištění vztahuje (ochrana zdraví fyzických osob před možnými riziky jako je úraz, smrt, nemoc, ztráta příjmu, odpovědnost za škody způsobenou třetím osobám  apod.). 
 
Pojištění odpovědnosti za škodu

Odpovědnost můžeme dělit na:
 • odpovědnost za škodu způsobenou v běžném životě třetím osobám
 • odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu povolání
 • odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla
 • odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti
 • povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu (vztahuje se na škody vyplývající z výkonu určité činnosti, některé profese mají toto pojištění povinné ze zákona (lékaři, daňový poradci, auditoři)

Životní pojištění
Život sebou přináší celou řadu rizik. Neštěstí totiž nechodí po horách, ale po lidech. A právě proto mají komerční pojišťovny produkty životního pojištění, které pomáhají zmírnit důsledky nepříjemných situací a finančně zajistit osoby blízké v případě nenadálých událostí. Jak si vybrat dobré životní pojištění, jaké jsou možnosti, jak ušetřit na daních nebo jaké jsou důsledky výpovědi se dozvíte v naší životní abecedě.
 
Jak si vybrat dobré životní pojištění?

Uzavření vhodného životního pojištění je velmi důležitým rozhodnutím, které není radno činit bez předchozího dobrého uvážení. Má-li totiž životní pojištění krýt vybraná životní rizika v dostatečné výši, nebývá mnohdy levnou záležitostí. Špatně zvolené životní pojištění pak nejenže neplní funkci, kterou plnit má, ale stane se také neefektivním vyhazováním peněz.
Životní pojištění je finanční produkt kryjící riziko smrti. Přesto, že disponuje velkou variabilitou, v poslední době je využíván zejména ve spojitosti se spořením. Existuje mnoho pohledů na členění životních pojistek. Popišme si na tomto místě klíčové druhy životního pojištění.
Cílem životního pojištění je finančně zajistit osoby blízké (manželku, děti) v případě vaší smrti. Životní pojištění je určeno tedy hlavně pro osoby, které potřebují pokrýt riziko vlastní smrti ať již proto, že živí rodinu, nebo že splácí úvěr. V českých podmínkách je životní pojištění stále oblíbenější pro své nesporné přednosti spočívající zejména v zajímavém zhodnocení úspor a v úsporách na dani z příjmů fyzických osob. Nejen v případě smrti pojištěného, ale i za podmínky dožití v pojistné smlouvě sjednaného věku, vyplatí pojišťovna sjednané plnění.
Rozhodnutí uzavřít životní pojištění by měla předcházet otázka, proč chceme životní pojištění sjednat - potřebujeme je pouze na zajištění leasingu, krátkodobého úvěru, hypotéky, či pro finanční zajištění dětí a rodinných příslušníků v případě, že by "se s námi něco stalo"? V případech, kdy životní pojištění potřebujeme z čistě praktických důvodů pouze krátkodobě (např. zajištění leasingu, menšího úvěru), není volba pojišťovny a konkrétní pojistky natolik důležitá. Jiné případy jsou takové, kdy se rozhodneme uzavřít životní pojištění, které by nám mělo poskytovat dostatečně vysokou pojistnou ochranu po celý život.
Co vše si rozmyslet před uzavřením životní pojistky?
 • Je nebo bude na mně někdo finančně závislý? Sjednání dobrého životního pojištění by mělo být samozřejmé pro ty, na jejichž příjmu jsou závislí jiní lidé - děti, rodiče, manžel (-ka).
 • Mohu si být jist, že i za 20 let budu natolik zdravý, že mě bude pojišťovna ochotna pojistit? Pokud s životním pojištěním otálíte do doby, až ho budete "skutečně" potřebovat, pak nejen, že pro vás bude v pozdějším  věku o mnoho dražší, dokonce, riskujete také to, že vás pojišťovny vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu pojistit odmítnou. Jelikož je životní pojištění vyžadováno např. k hypotéčním úvěrům, může jeho absence vyvolat další potíže.
 • Budu si v budoucnu chtít vzít vysoký úvěr na dům, na auto nebo na podnikání? Budete-li si v budoucnu potřebovat půjčit peníze na dům, auto či podnikání, budou od vás hypotéční banky životní pojištění smluvně vyžadovat. Ba co víc, nebudete-li z vážných zdravotních důvodů půjčku vůbec schopni splácet, stane se situace ještě horší, pokud vám bude též hrozit, že přijdete i o střechu nad hlavou.
 • Budu  si v budoucnu chtít vzít úvěr, na který budu potřebovat ručitele? Pokud nebudete ze zdravotních důvodů moci splácet vaši půjčku, za kterou budou ručit vaši blízcí či známí, nebude pro ně jistě příjemné ji za vás splácet.
Životní pojištění: Na co nezapomenout?

Z důvodů a požadavků, pro které chceme životní pojištění sjednat, vyplývají rovněž zásady, podle kterých je dobré životní pojištění vybrat. V případě, že životní pojištění nesjednáváme výlučně krátkodobě k zajištění leasingu či menšího úvěru, je vhodné řídit se následujícími zásadami:
 • Pojištění uzavřete v mladém věku. V případě, že budete pojištění potřebovat na vrcholu Vaší aktivní dráhy, bude pro Vás již velmi drahé a bude pak představovat i několik desítek procent splátky úvěru na Váš dům.
 • Pojištění si uzavřete do věku minimálně 60 let. Pokud si životní pojištění uzavřete do nižšího věku (např. 40 let), riskujete tím odepření nové životní pojistky z důvodu významného zhoršení Vašeho zdravotního stavu, v momentě, kdybyste se rozhodli uzavřít novou životní pojistku. Nemožnost získání nového pojištění (např. od 40 let) by pravděpodobně znemožnila koupi Vašeho domu či bytu.
 • Nevyužívejte krátkodobých "účelových pojištění". Krátkodobá pojištění na malou pojistnou částku velmi dobře poslouží svému konkrétnímu účelu - např. k zajištění leasingu, menšího úvěru, ale neposkytnou Vám celoživotní zabezpečení, které je nezbytné.
 • Pojistěte se na dostatečně vysokou částku. Při sjednávání životního pojištění je důležité zvážit výši částky, na kterou byste měli být pojištěni. Pojistná částka by měla činit 2 až 5 násobek ročního příjmu pojištěného. Měla by také dosahovat výše půjčky, kterou si přejete v budoucnu vzít na pořízení bydlení.
 • S pojištěním si sjednejte pojištění invalidity. Pojištění invalidity vyžadují banky při poskytování jakýchkoli vyšších úvěrů vždy. V případě plné invalidity navíc nastává situace, kdy pojištěný nejen, že není schopen rodině přinést svůj pravidelný příjem, ale naopak bude potřebovat určité prostředky na zabezpečení sama sebe v nové situaci.
Druhy životek

Na pojišťovacím trhu se v současnosti objevuje celá řada pojistek, poskytujících různou pojistnou ochranu. Tyto produkty můžeme obecně rozdělit do několika základních kategorií:
Typ pojištění
Aspekty pojištění
Rizikové ŽP
kryje pouze riziko smrti, nespoří se
Kapitálové ŽP
kryje smrt, spoří se rezerva, jednorázově vypláceno
Důchodové ŽP
kryje smrt, spoří se rezerva, vyplácí se roční důchod
Investiční ŽP
kryje smrt, tvoří rezervu investicemi do fondů
 • Rizikové životní pojištění
Rizikové životní pojištění je typem životního pojištění, kdy pojištěný platí výlučně za to, že je pojištěn na určitou částku na smrt. Nevýhodou tohoto pojištění je skutečnost, že veškeré zaplacené pojistné "propadá" pojišťovně. V případě, že se pojištěný dožije konce doby pojištění, nedostane od pojišťovny nazpět vůbec nic. Další nevýhodou je i to, že si vložené prostředky do pojištění si nemůžete odečíst ze základu daně. Naopak výhodou je cena pojištění, kdy rizikové životní pojištění je nejlevnějším pojistným na smrt.
 • Kapitálové  a důchodové životní pojištění 
 Tento produkt pojištěnému garantuje výplatu určité částky nebo důchodu po skončení pojistné doby nebo garantuje vyplacení této částky během pojistné doby při úmrtí pojištěného. Z uvedeného důvodu patří kapitálové životní pojištění do kategorie pojištění na smrt a na dožití - pojištěnému či oprávněné osobě jsou vyplaceny peníze i v případě smrti i v případě dožití se konce pojistné doby.
Nevýhoda: Vzhledem k bezpečnosti investic pojišťoven a kvůli zabezpečení schopnosti pojišťoven hradit včas své závazky k pojištěným, jsou způsoby investování pojistného velmi přísně regulovány právními předpisy. Na základě tohoto zákona o pojišťovnictví pramení také hlavní nevýhoda kapitálového pojištění. Aby byly pojišťovny finančně stabilní, investují peníze z pojistného nejvíce do termínovaných vkladů a dluhopisů, jenž však poskytují relativně nízké výnosy.
Výhodou je pak garance výplaty určité částky na konci doby pojištění, představuje kapitálové pojištění také jistou formu ukládání peněz. Pojišťovna totiž pojištěnému vyplácí rovněž určité podíly z výnosů. Tyto prostředky z pojistného musí tedy být - po odečtení nákladů pojišťovny - investovány velmi bezpečně a jsou zpravidla vyšší než běžné úroky u spořících účtů či termínovaných vkladů u bank.
 • Investiční pojištění
Charakter investičního životního pojištění je od kapitálového pojištění naprosto odlišný, i když mohou na první pohled vypadat zcela stejně. U investičního pojištění se pojistník zaváže platit pravidelné pojistné, které pojišťovna pouze zdánlivě eviduje na účtu a strhává si eventuelní rizikové pojistné - pokud je pojištění sjednáno i na smrt, a ostatní náklady. Pojišťovna tak zdánlivě vede klientovi účet, čerpá z něj poplatky a rizikové pojistné, ale není zavázána k v výplatě pevně stanovené částky na konci pojistné doby. Výhodou investičního pojištění je především jeho výnosnost, která je vyšší než v případě pojištění kapitálového. V případě, že si pojištěný nesjedná investiční pojištění pro případ smrti, nestrhává si pojišťovna z jeho účtu "rizikové pojistné" - pojištění pak slouží pouze jako spoření, ovšem s právním statutem pojištění. Nevýhoda: Jelikož pojišťovna nenese riziko investování pojistného - není zavázána k výplatě sjednané částky po skončení pojištění. Investiční pojištění je vhodné pro ty, kteří chtějí spořit do různě zaměřených podílových fondů.
Důchodové pojištění
Profil pojištění
Jedná se o jednu z forem kapitálového životního pojištění, které je v nabídce některých komerčních pojišťoven. Základním cílem důchodového pojištění je zvýšení životního standardu v seniorském věku. Po dosažení stanovené věkové hranice bude oprávněné osobě vyplácena naspořená částka, a to buď ve formě pravidelného důchodu nebo v podobě jednorázového vyplacení naspořené částky.

Parametry pojištění
Každá komerční pojišťovna, která má tento produkt ve své nabídce, umožňuje klientovi zvolit takové parametry pojištění, které mu budou vyhovovat. A jaké jsou hlavní znaky důchodového pojištění?
 • po uplynutí pojistné doby pojišťovna vyplatí pojistnou částku přímo pojištěnému, a to jednorázově nebo formou pravidelného důchodu
 • výplata naspořené částky může mít různou podobu – výplata důchodu ve zvolených periodách nebo výplata důchodu po stanovený počet let
 • délka trvání pojištění a výše pojistné částky záleží na přání klienta, přičemž konec pojištění bývá stanoven zpravidla dosažením věkové hranice 50-70 let
 • protiinflační program zaručuje ochranu nastřádaných peněz (o míru inflace se zvyšuje výše pojistného i pojistné částky, takže uložené finanční prostředky neztrácejí na hodnotě)
 • v některých případech pojišťovna zaručuje, v případě dobrých hospodářských výsledků, zvýšení spořící části pojistného o tzv. technickou úrokovou míru
 • možnost sjednání doplňkových pojištění (např. úrazového pojištění pro případ smrti následkem úrazu, pro případ trvalých následků, atd.)

!! Pozor. Nezaměňovat s penzijním připojištěním. Na důchodové pojištění, na rozdíl od penzijního připojištění, se ze státního rozpočtu neposkytují státní příspěvky !!
 
Nižší daně díky důchodovému pojištění
Mezi další výhody tohoto typu pojištění je, stejně jako u klasického životního pojištění, možnost odpočtu až 12 000 Kč od základu daně. Abyste tak mohli učinit, musí být splněny zákonem stanovené podmínky, tj.:
 • pojištění uzavřete minimálně do 60 let vašeho věku
 • pojištění je uzavřeno alespoň na 5 let
 • osoba pojištěného je shodná s osobou plátce pojištění a plátce daně z příjmu
Pro odečet zaplaceného pojistného musí pojistné smlouvy splňovat ještě i další podmínku, kterou je minimální pojistná částka, která činí:
 • u smluv s pojistnou dobou od 5 do 15 let 40 000 Kč
 • u smluv s pojistnou dobou nad 15 let 70 000 Kč
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nelze uplatňovat daňový odpočet a pojišťovny na takové pojistné smlouvy nebudou pojistníkům vydávat potvrzení o poplatníkem zaplaceném pojistném.
 
Jak ušetřit na daních díky pojištění?

Jak být pojištěn a zároveň ušetřit na daních?Novela zákona o daních z příjmů (platná od 1. ledna 2001) umožňuje odepisovat ze základu daně z příjmů příspěvek na životní pojištění. Maximální odečitatelná částka činí jak pro zaměstnance tak i pro osoby samostatně výdělečně činné 12.000 Kč ročně. Pokud uzavřete  více pojistných smluv, částky pro odpočet se sčítají. Maximálně si můžete odečíst z daní tak jako tak opět jen 12.000 Kč.
Následující tabulka ukazuje, jakých daňových úlev lze docílit v závislosti na výši ročního příjmu:
Měsíční pojistné
Roční daňová úleva
Roční úspora na dani pro příjem v Kč
od 0
do 109 200
od 109 200
do 218 400
od 218 400
do 331 200
nad 331 200
100 Kč
1 200 Kč
180 Kč
240 Kč
300 Kč
384 Kč
200 Kč
2 400 Kč
360 Kč
480 Kč
600 Kč
768 Kč
300 Kč
3 600 Kč
540 Kč
720 Kč
900 Kč
1 152 Kč
400 Kč
4 800 Kč
720 Kč
960 Kč
1 200 Kč
1 536 Kč
500 Kč
6 000 Kč
900 Kč
1 200 Kč
1 500 Kč
1 920 Kč
600 Kč
7 200 Kč
1 080 Kč
1 440 Kč
1 800 Kč
2 304 Kč
700 Kč
8 400 Kč
1 260 Kč
1 680 Kč
2 100 Kč
2 688 Kč
800 Kč
9 600 Kč
1 440 Kč
1 920 Kč
2 400 Kč
3 072 Kč
900 Kč
10 800 Kč
1 620 Kč
2 160 Kč
2 700 Kč
3 456 Kč
1 000 Kč
12 000 Kč
1 800 Kč
2 400 Kč
3 000 Kč
3 840 Kč
nad 1 000 Kč
12 000 Kč
1 800 Kč
2 400 Kč
3 000 Kč
3 840 Kč

Pokud chcete využívat daňové odpočty, musíte splňovat následující podmínky:
 • Pojištění uzavřete minimálně do 60 let vašeho věku.
 • Pojištění uzavřete alespoň na 5 let.
 • V pojistné smlouvě si sjednáte pojištění pro případ smrti nebo dožití určitého věku nebo pojištění pro případ dožití určitého věku nebo důchodové životní pojištění
 • Osoba pojištěného je shodná s osobou plátce pojištění a plátce daně z příjmu.
Z daní nelze odečítat částku na úrazové pojištění, na pojištění závažných onemocnění, či pojištění zproštění od placení, i když tato připojištění zpravidla bývají součástí pojistné smlouvy na životní pojištění.
 
Pozor změna od roku 2004!
Zákon dále stanoví, že pro odečet zaplaceného pojistného musí některé pojistné smlouvy splňovat ještě i další podmínku, kterou je minimální pojistná částka.
 
U pojistných smluv s pevně sjednanou  pojistnou částkou pro případ dožití musí být tato minimální pojistná částka:
 • u smluv s pojistnou dobou od 5 do 15 let 40 000 Kč,
 • u smluv s pojistnou dobou nad 15 let 70 000 Kč,
 • u důchodového pojištění se za minimální pojistnou částku považuje odpovídající jednorázové plnění při dožití.
Navíc se doplňuje odstavec 15: "Na pojistné smlouvy, které nesplňují podmínku minimální pojistné částky (§ 15 odst. 13), u kterých mohl poplatník uplatňovat daňový odpočet, nelze od data účinnosti novely tohoto zákona uplatňovat daňový odpočet a pojišťovny na takové pojistné smlouvy nebudou pojistníkům zasílat potvrzení o pojistném zaplaceném poplatníkem na soukromé životní pojištění na uplynulé zdaňovací období".
 
Ušetří na životku zaměstnavatel? ANO    

Jak ušetří na daních zaměstnavatel ?Pokud přispívá zaměstnavatel na životní pojištění svého zaměstnance, může si odečíst ze základu pro výpočet daně až 8.000 Kč ročně na jednoho zaměstnance. Z částky příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění neplatí zaměstnanec navíc ani sociální, ani zdravotní pojištění. Následující tabulka ukazuje výši daňové úspory zaměstnavatele při sazbě daně z příjmu právnických osob ve výši 28 %:
Roční příspěvek zaměstnavatele na pojištění
Roční daňová úspora zaměstnavatele
3 600 Kč
1 008 Kč
6 000 Kč
1 680 Kč
8 000 Kč
2 240 Kč
12 000 Kč
2 240 Kč
 
 
Příklad
Pro nabytí další představy o daňové výhodnosti životního pojištění uvádíme tabulku ukazující výhody vyplývající z přispívání zaměstnavatele na životní pojištění oproti obvyklému příspěvku na mzdu. Zaměstnavatel, který chce zvýšit příjem svého zaměstnance, má dvě možnosti:
 • přímé navýšení hrubé mzdy
 • příspěvek na životní pojištění
Jaký přínos z obou variant vyplývá, znázorňuje následující tabulka, ve které se zaměstnavatel rozhodne zvýšit příjem zaměstnance o 8 000 Kč ročně
 
Navýšení hrubé mzdy
Příspěvek na životní pojištění
Zvýšení hrubého příjmu zaměstnance
8 000 Kč
8 000 Kč
Zvýšení čistého příjmu zaměstnance
5 500 Kč *
8 000 Kč
Celkové náklady vynaložené zaměstnavatelem na zvýšení příjmu
Zdravotní pojištění
720 Kč
0 Kč
Sociální pojištění
2 080 Kč
0 Kč
Roční náklady na zaměstnance
10 800 Kč
8 000 Kč
Roční náklady na 50 zaměstnanců
540 000 Kč
400 000 Kč
* zvýšení čistého příjmu je pouze orientační, záleží na celkové výši hrubého příjmu
Pokud zaměstnavatel zvolí příspěvek na životní pojištění,
ušetří ročně na jednoho zaměstnance 2 800 Kč.
 
Vypovězení smlouvy o životním pojištění

Pokud nejste spokojeni se svým životním pojištěním, máte právo jej vypovědět. Existují i jiné možnosti, jak přestat platit drahé pojistné a neztratit své úspory (týká se spíše kapitálového životního pojištění):
 • Výpověď pojistné smlouvy
 • Snížení pojistné částky
 • Žádost o redukci pojistného
Rozhodnete-li se pro vypovězení smlouvy, počítejte s tím, že budete určitým způsobem "sankcionováni" a ve většině případů hodně ztratíte.
Při vypovězení rozlišujeme:
 • výpověď do dvou měsíců od uzavření smlovy
 • výpověď běžnou.
Jak vypovědět pojistnou smlouvu
 • pojištění lze vypovědět pouze písemně
 • pojištění, u něhož je sjednáno běžné pojistné, je možno vypovědět vždy alespoň 6 týdnů před koncem pojistného období (§ 800 odst. 1 OZ)
Výpověď pojištění v prvních dvou měsících trvání smlouvy
Během prvních dvou měsíců trvání pojistné smlouvy můžeme jakékoli pojištění vypovědět s pouhou 8 denní výpovědní lhůtou. Tato možnost však existuje pouze pokud je uveden v pojistných podmínkách (§ 800 odst. 2 Občanského zákoníka takové ujednání totiž pouze umožňuje, přímo jej však "nepřikazuje").
Ovšem pozor, i přes výhodnou zkrácenou výpovědní lhůtu má pojišťovna nárok na pojistné až do opravdového zániku pojištění (§ 803 odst. 1 OZ). Vše si můžeme ukázat na následujícím příkladě.
 • Příklad:
  Pojištění, které vzniklo k 1. dubna 2006, si přejeme vypovědět. Doposud jsme zaplatili jednu splátku pojistného na rok dopředu. Předpokládejme, že je podle pojistných podmínek výpověď s 8 denní výpovědní lhůtou možné, a výpověď, kterou jsme pojišťovně zaslali, pojišťovna obdržela 5. května 2006. Naše pojištění tudíž zanikn
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one