Milan RYDVAL
tel.:+420 603 869 950
E mail : m.rydval@seznam.cz
Co je to podnikatelský úvěr?
Podnikatelský úvěr je úvěr poskytovaný fyzickým osobám – podnikatelům a právnickým osobám na financování jejich podnikatelských potřeb. Banky nabízejí poměrně širokou paletu podnikatelských úvěrů. Tyto úvěry se liší dobou splatnosti, způsobem zajištění, subjektem (příjemcem) úvěru či účelem na který je daný úvěr poskytován. Úrokové sazby jsou nejčastěji stanoveny individuálně v závislosti na bonitě klienta, způsobu zajištění, výši úvěru a podobně. Nejnižší úrokové sazby jsou u podnikatelských hypoték, naopak nejvyšší u kontokorentních úvěrů.
Členění podnikatelských úvěrů
1. Podle subjektu (příjemce) úvěru
 • Úvěry pro FO – drobné podnikatele a živnostníky
 • Úvěry pro malé a střední firmy (dle výše ročního obratu)
 • Úvěry pro střední a větší firmy
2. Podle účelu, na který je úvěr určen
 • Provozní úvěry
 • Kontokorentní úvěry
 • Investiční úvěry
3. Podle doby splatnosti úvěru
 • Krátkodobé (do 1 roku)
 • Střednědobé (od 1 roku do 5 let)
 • Dlouhodobé (nad 5 let)
Provozní úvěrJe určen k financování provozních potřeb podnikatele, jako je nákup zboží, materiálu, menšího investičního majetku, k financování pohledávek a podobně. Je zpravidla poskytován jako krátkodobý a střednědobý, výjimečně i dlouhodobý. K zajištění obvykle není nutná nemovitost a není nutné udávat účel úvěru. Nejčastějším způsobem zajištění je avalovaná směnka.
Kontokorentní úvěr
Je poskytován k běžnému podnikatelskému účtu. Slouží k financování nenadálých finančních výkyvů a jako finanční rezerva. Maximální výše se stanovuje dle výše ročního obratu peněz na účtu a bonity klienta (až 1 mil. Kč). Je zpravidla poskytován jako krátkodobý a často je vázán na podmínku jednou za určené časové období (2 až 6 měsíců) dorovnat finanční prostředky na účtu do plusového stavu. Při nižších úvěrových rámcích obvykle není potřeba zajištění, nejčastějším způsobem zajištění je avalovaná směnka.
Investiční úvěr
Je určen k financování pořízení investičního majetku – hmotného i nehmotného. Maximální výše je omezena bonitou klienta, výší investice a způsobem zajištění. Je zpravidla poskytován jako střednědobý a dlouhodobý. Většinou je poskytován jako úvěr účelový. K zajištění slouží nejčastěji nemovitost, směnka, nebo ručení třetí osobou.
Podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru
Podmínky poskytnutí podnikatelského úvěru
Podmínky, které musí žadatel o podnikatelský úvěr pro poskytnutí úvěru splnit se liší dle druhu úvěru a konkrétní banky, u které žádáte o úvěr. Většina bank však vyžaduje splnit následující podmínky:
 • Trvalé bydliště (FO) a sídlo firmy (PO) v České republice
 • Nejméně dvě ukončená daňová období v oboru podnikání
 • Kladný výsledek hospodaření
 • Bezdlužnost vůči Finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám a Správě sociálního zabezpečení
 • Firma nesmí být likvidaci, konkurzu ani vyrovnání
 • Vedení účtu u dané banky (kontokorentní úvěry)
 • Předložení podnikatelského záměru
 • V případě investičních úvěrů určité procento (obvykle 30%) vlastních zdrojů
 • Udání účelu půjčky (investiční a některé provozní úvěry)
Dokumenty k žádosti o podnikatelský úvěr
Dokumenty k žádosti o podnikatelský úvěr
K podání žádosti o úvěr pro podnikatele budete potřebovat následující dokumenty:
 • Úředně ověřená kopie rozhodnutí příslušného orgánu o oprávnění k podnikání resp. dokladu prokazujícího právní subjektivitu.
 • Roční účetní závěrky za období předchozích 1, 2 až 3 let (u společností s povinností auditu ověřené auditorem), výroční zprávu a zprávu auditora (jsou-li zpracovávány) a daňová přiznání za poslední 3 roky (některým bankám stačí jen za 1 poslední rok) včetně příloh tak, jak byly předány finančnímu úřadu. V případě, že klient nemá zpracováno daňové přiznání za poslední účetní období, předloží za toto období předběžné výsledky v rozsahu účetní závěrky.
 • Ekonomické výsledky za poslední měsíc a odpovídající měsíc předchozího roku v rozsahu účetních výkazů (rozvaha a výkaz zisků a ztrát).
 • Informace o předmětu financování.
 • Základní informace o společnosti.
 • Podnikatelský záměr podepsaný statutárním orgánem společnosti s uvedením charakteristiky nosných činností a dalších významných údajů o minulém vývoji, stavu a perspektivách nosných aktivit.
 • Finanční plán na dobu úvěrové angažovanosti.
 • Potvrzení o bezdlužnosti vůči Finančnímu úřadu (FÚ) a České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušným zdravotním pojišťovnám. Některé banky vyžadují místo potvrzení jen čestné prohlášení žadatele o úvěr.
 • Prohlášení o vzájemných vazbách k jiným subjektům.
 • Materiály týkající se navrhovaného zajištění.
 • Případné bankovní reference na společnost a její vlastníky.
 • Doplňující údaje dle požadavku klientského úvěrového pracovníka ((např. komentář příčin výkyvů v účetních výkazech, plán investic, časový rozbor pohledávek, aktuální rozbor finančních investic, podíl exportu na tržbách, rozbor tržeb dle nosných činností).
 • Doklad o zajištění odbytu produkce (dle charakteru produkce). 
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one