Milan RYDVAL
tel.:+420 603 869 950
E mail : m.rydval@seznam.cz

Začínáme investovat ...

 

Investiční začátky

Investování v řeči ekonomické můžeme popsat jako proces, kdy dochází k omezení současné spotřeby na úkor budoucích výnosů. Tento výnos je jakousi odměnou za čekání. Prvořadým cílem vynaložených zdrojů, tj. investice, je tedy očekávaný budoucí užitek, zpravidla v podobě peněžních příjmů.

Základní rozdělení investic:
Investiční instrumenty můžeme rozdělit do dvou základních skupin:

 • Reálné – tento druh investic je vázán na konkrétní předměty, tj. na hmotná aktiva. Mezi nejdůležitější investiční instrumenty jsou považovány především nemovitosti, dále pak nerostné suroviny, umělecké předměty, drahé kovy či jiné komodity.

 

 • Finanční – obvykle jde o transakce mezi ekonomickými subjekty, zachycené zpravidla na listu papíru, který slouží jako důkaz provedené finanční investice. Do této skupiny patří především aktiva souhrnně označované jako cenné papíry (akcie, obligace, podílové listy, šeky, směnky, certifikáty a další finanční dokumenty).

Investiční zásady

Ať už se rozhodnete vložit své finanční prostředky do čehokoliv, vždy je dobré dodržovat základní investiční zásady a pravidla:

 • Nesázejte vše na jednu kartu !
  Nedávejte všechna vejce do jednoho košíku. Je dobré rozptýlit své investice do více produktů, tj. diverzifikovat.
 • Emoce stranou !
  Necháte-li se strhnout, vaše investice nemusí přinést očekávaný výsledek a může napáchat více škody než užitku. Řiďte se proto raději rozumem.
 • Počítejte s neúspěchy !
  Ne vždy musí vše vyjít podle vašich představ. Důležité je poučit se z investičních chyb a příště se jich vyvarovat.
 • Nedělejte unáhlená rozhodnutí !
  Nezapomeňte, že jde zpravidla o dlouhodobý proces, proto je vždy dobré investici nejprve dobře promyslet.
 • Nepřeceňujte své investiční síly !
  Nechte si vždy určitou finanční rezervu pro případ náhlých, nenadálých výdajů. Mohlo by se stát, že budete nuceni svou investice v době, kdy to bude nejméně vhodné.
 • Pamatujte na riziko !
  Každá investice sebou nese určité riziko, ať už větší či menší. Bez něj by neexistoval ani výnos, přičemž zde platí přímá úměra, tj. čím větší riziko, tím větší možnost výnosů.

Magický trojúhelník
Stojí-li investor před otázkou, do kterého aktiva investovat své volné finanční zdroje, měl by vždy vzít v úvahu základní navzájem provázané faktory, kterými jsou výnos, riziko a likvidita daného aktiva.

 

 

Očekávaná míra výnosu


Jedním z nejdůležitějších kritérií ovlivňující rozhodování investora, zda příslušné aktivum nakoupí či nikoliv, je budoucí výnos, resp. očekávaná výnosnost.

Výnosem se rozumí souhrn veškerých budoucích příjmů a důchodů, které lze z dané investice získat. Můžeme do něj zahrnout jak rozdíl mezi kupní a prodejní cenou aktiva, tak i úroky, dividendy, nájemné, atd. Jeho výši ovlivňuje celá řada faktorů.

Investiční teorie
Pokud míra výnosu jednoho aktiva ve srovnání s aktivy alternativními vzroste (a ostatní činitelé se nezmění), stane se pro investory atraktivnějším, tzn. čím vyšší je výnosnost jednoho aktiva, tím vyšší je po něm poptávka.

Výnos vs. riziko a likvidita
Výnosnost také úzce souvisí s rizikovostí a likviditou daného aktiva a platí následující vazby:

 • s rostoucí výnosností aktiva roste i jeho rizikovost a klesá likvidita
 • čím je likvidita aktiva vyšší, tím je méně rizikové a tím klesá i jeho výnosnost

Před samotným nákupem aktiva by investor proto měl zvážit nejen jeho výnosnost, ale i jeho riziko a likviditu. Taková investice, která bude dosahovat maxima ve všech těchto ukazatelích, neexistuje. Každý investor má jinou strategii a měl by na základě vlastních očekávaní najít optimální poměr mezi výnosem, rizikem a likviditou.

Investiční riziko


Společně s výnosností a likviditou je rizikovost nejdůležitějším kritériem při rozhodování investora, kam vloží své dočasně volné finanční prostředky.

Riziko = stupeň nejistoty spojený s očekávaným (budoucím) výnosem.

Existence rizika tedy představuje pro investora určitou nejistotu, že skutečný výnos bude v budoucnu odlišný od očekávaného, tj. dojde k odchylce od očekávání. Takovou odchylkou může být pokles celkové hodnoty investice, respektive nižší než očekávaný výnos. Ovšem odchylka může působit i v opačném směru a realizovaný výnos může být lepší než původní očekávání.

Každý investor vnímá riziko jinak a zaujímá k němu jiný postoj.

 • averze k riziku
 • neutrální postoj
 • sklon k riziku

Každý by si měl stanovit maximální míru rizika, která je pro něj únosná a kterou je ochoten podstoupit.

Za nejméně rizikovou (bezrizikovou) investici jsou považovány státní dluhopisy (např. pokladniční poukázky vydávané centrální bankou). Zde si může být jisti, že o svou investici nepřijde, kromě hypotetické možnosti státního bankrotu.

Proč riskovat?
Při investicích do rizikovějších instrumentů (např. akcií) může v budoucnosti dojít nejen k poklesu hodnoty investice, ale aktivum navíc nemusí nést ani žádný výnos ve formě dividend. Ovšem investice do kvalitně sestaveného akciového portfolia a jeho dlouhodobé držení přináší v průměru více, než investice do bezpečnějších, méně rizikových instrumentů.

investičních nástrojů


Třetím a neméně důležitým vrcholem magického trojúhelníku je likvidita.

Likvidita = schopnost, resp. rychlost s jakou lze příslušné aktivum
v případě potřeby proměnit bez velkých ztrát na hotové peníze.

Některá aktiva mají likviditu stanovenou smluvními podmínkami (dobou uložení u termínovaných vkladů, výpovědní lhůtou u vkladních knížek, atd.), ale ve většině případů je stupeň likvidity daného aktiva je zpravidla determinován poptávkou a nabídkou po něm. Mezi nejlikvidnější aktiva můžeme zařadit např. akcie, které není problém přeměnit bez větších ztrát na akciovém trhu na hotovost. Naopak na druhé straně žebříčku likvidnosti najdeme např. nemovitosti. V některých případech se mohou určité nemovitosti stát nezpeněžitelné, tj. mají minimální (téměř nulovou) likviditu. S rostoucí lukrativností objektu či atraktivitou lokality roste i poptávka po nich, a tím i jejich likvidita.

Každý investor by měl ve svém investičním portfoliu držet aktiva s rozdílnou likviditou. Určitou část prostředků by si měl  ponechat jako finanční rezervu, a to buď v podobě hotových peněz nebo vysoce likvidních aktiv.

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one