Milan RYDVAL
tel.:+420 603 869 950
E mail : m.rydval@seznam.cz
Co to je hypoteční úvěr?
 
Nový zákon o dluhopisech č. 190/2004 Sb., který vstoupil v platnost dnem našeho vstupu do EU, tj. 1.5.2004, definoval nově hypoteční úvěry.

Definice:
Hypoteční úvěr je úvěr,  jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví.“

Zastavená nemovitost se musí nacházet na území ČR, členského státu Evropské unie nebo jiného státu, tvořícího  Evropský hospodářský prostor.
Co to znamená pro klienty?
Dříve bylo možné hypoteční úvěry poskytovat pouze na investice do nemovitostí na území ČR, na jejich výstavbu či pořízení,  a zajistit jeho splacení zástavním právem k nemovitosti. Nyní již tato podmínka zákonem daná není a hypoteční úvěry jsou vlastně všechny úvěry zajištěné nemovitostí.
Výhodou pro klienty je to, že tyto úvěry díky zdrojům z vydaných HZL, mají lepší parametry než jaké mají spotřebitelské úvěry. Blíží se tak více doposud poskytovaným hypotečním úvěrům (doba splatnosti, fixace úrokové sazby, výše úrokové sazby, % zastavené nemovitosti).
Přes toto všechno i nadále hypoteční banky nabízejí hypoteční úvěry, které jsou účelově vázané na pořízení nemovitosti. Tyto hypotéky mají stále lepší parametry než neúčelové, tzv. americké hypotéky. Ale i tak, nové znění zákona umožnilo jednu zásadní změnu, kterou je možnost poskytování hypotečních úvěrů také na zajištění potřeb bydlení, které nebylo možno financovat klasickým hypotečním úvěrem - na koupi družstevního bytu, složení členského podílu do bytového družstva, zaplacení odstupného dosavadnímu uživateli družstevního bytu nebo zaplacení odstupného uvedeného v darovací smlouvě k nemovitosti, rekonstrukci bytu v majetku obce nebo družstva s  cílem získání užívacího práva k bytu apod.
I pro stávající hypoteční úvěry, které banky poskytují jako účelové k investicím do nemovitostí, platí, že banka neposkytne tyto hypoteční úvěry na movité věci jako automobil, nábytek atd.,  ani na převzetí členského podílu na družstevní byt.

Investicí do nemovitostí tak i nadále zůstává:
 • koupě nemovitosti, stavebního pozemku
 • výstavba nemovitosti
 • rekonstrukce, modernizace či opravy nemovitosti
 • splacení úvěru či půjčky použité na investice do nemovitosti
 • případně získání vlastnického podílu na nemovitosti (např. vypořádání společného jmění manželů - SMJ, vypořádání dědictví atd.)
 • vybavení domácnosti
Objektem hypotečního úvěru k investici do nemovitosti může být např.:
 • stavební pozemek
 • nemovitost sloužící k bydlení (např. rodinný dům či bytová jednotka)
 • nemovitost sloužící k individuální rekreaci
 • bytový dům, provozní dům
 • nemovité příslušenství, které je součástí výše uvedených nemovitostí (garáž, bazén, sauna, terénní úpravy pozemku atd.)
 • případně podnikatelské objekty
Kdo ho poskytuje?
Poskytování hypotečních úvěrů licencovanou bankou spadá do činností dle§1 odst.1 zákona o bankách č. 21/1992Sb. Činnost vydávání hypotečních zástavních listů již není zvláštní licencovanou činností a podřazuje se pod činnost přijímání vkladů od veřejnosti dle §1 odst.1 výše jmenovaného zákona. To znamená, že hypoteční úvěry může poskytovat jakákoliv banka pokud vydá hypoteční zástavní listy a výnosy z nich použije k financování hypotečních úvěrů. V současné době poskytují hypoteční úvěry tyto banky :

Komerční banka, a.s. 

Česká spořitelna, a.s. 

Hypoteční banka, a.s. 

Československá obchodní banka, a.s. 

Raiffeisenbank a.s.

GE Money Bank, a.s.

Unit Credit bank, a.s. 

 • Wüstenrot hypoteční banka a.s. 
 •  
 • eBanka, a.s.
 •  
 • Volksbank CZ a.s.  
 •  
 • Citibank a.s.
 •  
 • ING Bank N.V.
 •  
Typy hypotečních úvěrů
Hypoteční úvěry lze v současné době rozlišit na dva základní typy a to dle účelu využití úvěru:
 • účelové a
 • neúčelové, tzv. americká hypotéka.
Účelové hypoteční úvěry může klient použít pouze na účely definované bankou. Většinou se jedná o účel, kdy musí být hypoteční úvěr využit na investice do nemovitosti, objektu bydlení a to jak již u objektu v osobním vlastnictví, tak také obecněji na zajištění potřeb bydlení, které nemusí mít klient v osobním vlastnictví.
Neúčelový hypoteční úvěr, americká hypotéka, nemá pro klienta žádná omezení, na co peníze z úvěru použije. Může tak tímto úvěrem financovat i  movité věci, jako je třeba automobil, studium dětí v zahraničí nebo třeba zájezd kolem světa.

Ať již účelový nebo neúčelový úvěr, oba musí být zajištěny nemovitostí v osobním vlastnictví. Navíc většinou účelové úvěry, kdy banka ví co je úvěrem financováno (na bydlení), mají lepší podmínky (nižší úrokové sazby) než úvěry neúčelové.

Dle výše úvěru
Dále je možné hypoteční úvěry rozlišit podle maximální výše, kterou může klient získat. Tato výše je dána  procentem z hodnoty zastavené nebo pořizované nemovitosti. U neúčelových úvěrů se tato výše pohybuje kolem 60% ceny obvyklé zastavené nemovitosti, u účelových úvěrů na bydlení se klient může setkat s úvěry do výše 70, 80, 90 nebo dokonce 100 procent.

Dle možnosti kombinaceNěkteré banky nabízí také hypoteční úvěry v kombinaci s jinými produkty. Jedná se především o kombinaci se
 • stavebním spořením,
 • životním pojištěním nebo
 • hypotečními zástavními listy.
Pro tyto varianty platí, že klient splácí bance například jenom úroky z hypotéky a následně jednorázově hypotéku nebo její část splátí z peněz ze stavebního spoření, životního pojištění nebo HZL.
 
Dle způsobu splácení
Hypoteční úvěry lze také rozlišit podle způsobů splácení a to na splácení:
 • Anuitní (klient celou dobu trvání úvěru platí stejnou výši měsíční splátky)
 • Progresivní (klient ze začátku platí nižší měsíční splátky, které se mu postupně v průběhu let zvyšují)
 • Degresivní (klient platí z počátku vyšší měsíční splátku, která se mu postupně snižuje)
Najdou se i další způsoby podle čeho lze hypoteční úvěry rozlišovat např. podle toho pro koho jsou určeny, způsobu čerpání (jednorázové, postupné, před zápisem zástavního práva), podle doby splatnosti nebo podle doby fixace úrokové sazby.
 
 
Jaký je průběh vyřizování hypotečního úvěru?
Kdo může o hypoteční úvěr žádat?
 • Fyzická osoba občan
 • Podnikatelé
  • právnické osoby
  • fyzické osoby podnikatelé
 • Obce a města
Celou anabázi od úvah o financování nejen nemovitosti hypotečním úvěrem až k získání prostředků z tohoto úvěru můžeme rozdělit na zhruba tři etapy.
1. etapa - před podáním žádosti o úvěr
Tato etapa v sobě zahrnuje pro klienta výběr banky, která mu úvěr poskytne. Důležitým kriteriem při výběru banky je výše úroku z poskytnutého úvěru společně s délkou její garantované doby. Často se stává, že klient  obejde několik institucí, než narazí na tu, u které je schopen  vyhovět všem požadavkům a úvěr získat.

Klient  bude  při návštěvě banky seznámen se základními informacemi o hypotečních úvěrech a pravděpodobně obdrží seznam všech dokladů, které budou v jeho konkrétním případě potřebné pro schválení úvěru a jaké má možnosti. Nedílnou součástí bude též orientační propočet, zda je klient  schopen ze svých příjmů úvěr splácet.

Až budou všechny doklady, včetně dokladů o výši příjmu zkompletovány, klient vyplní a odevzdá žádost o poskytnutí úvěru.

2. etapa
- po podání žádosti o úvěr
Po podání žádosti si banka nechává určitý čas na zpracování žádosti. Pokud je úvěr schválen, vyzve banka klienta k podpisu úvěrové smlouvy, zástavní smlouvy a smlouvy o vedení účtu. Klient je seznámen se smluvními dokumenty.

Po splnění podmínek (např. vinkulace pojistek, zapsání zástavního práva do katastru – někdy postačuje pouze podání návrhu na zápis do katastru) může začít úvěr čerpat

3. etapa
- po vyčerpání úvěru
Po vyčerpání úvěru klient obdrží oznámení o ukončení čerpání a definitivní výši anuitní splátky, pokud je úvěr splácen tímto způsobem. Dále potom klient splácí a dostává od banky výpisy.

Před změnou úrokové sazby je klient o této změně informován a má též možnost částečně nebo úplně úvěr splatit bez sankcí.  V případě neúčelové hypotéky, která spadá pod režim zákona o spotřebitelském úvěru (č. 321/2001 Sb.), lze kdykoli učinit mimořádnou splátku části nebo celého úvěru.
 
 
Doklady potřebné k vyřízení hypotečního úvěru
Základní podmínkou pro poskytnutí hypotečního úvěru je  prokázání žadatele o úvěr, že je schopen poskytnutý úvěr ze svých příjmů splatit. Jaké základní doklady  bude banka po zájemci požadovat?

Banka bude vždy požadovat:
 • doložení výše příjmů (daňové přiznání, potvrzením příjmu od zaměstnavatele) žadatelů, případně spoludlužníků či ručitelů
 • ocenění zastavované nemovitosti, výpis z katastru o zanesení zástavního práva + vinkulaci  pojištění této nemovitosti ve prospěch banky
 • další doklady: někdy též vinkulaci životního či úvěrového pojištění ve prospěch banky
Pokud je úvěr použit na investici do nemovitostí, banka dále požaduje doklady o nemovitosti:

v případě koupě nemovitosti:
 • kupní smlouva (smlouva o budoucí kupní smlouvě)
 • výpis z katastru nemovitostí (zda nemovitost existuje, kdo ji vlastní a že na ní nevázne jiné zástavní právo či věcné břemeno)       
v případě  výstavby, rekonstrukce, oprav apod.:
 • stavební povolení (s nabytím právní moci)
 • projektovou dokumentaci
 • rozpočet stavby
 • případně smlouvy s dodavateli
 • výpis z katastru nemovitostí (existence a vlastnictví stavebního pozemku či nemovitosti)
(výčet není úplný, může se případ od případu lišit) 
 
 
Zajištění hypotečního úvěru
Základní podmínkou poskytnutí hypotečního úvěru je jeho zajištění zástavním právem k nemovitosti.

Zastavovaná nemovitost může být  přímo objektem úvěru (hypoteční úvěr je čerpán na její koupi, výstavbu či rekonstrukci) nebo to může být jiná či jiné (v zástavě může být i více nemovitostí) nemovitosti  (hypoteční úvěr je čerpán jako neúčelový, tedy na cokoli)  a musí nacházet na území ČR, členského státu Evropské unie nebo jiného státu, tvořícího  Evropský hospodářský prostor.

Zákonem je stanoveno, že banka může poskytnout úvěr maximálně do výše 70% zástavní hodnoty zastavené nemovitosti, tzn., že úvěr musí být zajištěn nemovitostí min. na 143%. Pokud banky poskytují úvěry do vyšší výše, musí najít náhradní krytí nad zákonem stanovenou výši.
Na nemovitosti, která má sloužit pro zajištění hypotečního úvěru,  nesmí váznout jiné zástavní právo třetí osoby, s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý např. stavební spořitelnou za předpokladu, že stavební spořitelna s přednostním pořadím svého zástavního  práva dali emitentovi HZL ke zřízení  zástavného práva v dalším pořadí předchozí písemný souhlas. V tomto případě lze pro účely krytí HZL zahrnout pohledávku  z hypotečního úvěru maximálně ve výši  rozdílu mezi 70% zástavní  hodnoty zastavené nemovitosti a pohledávkou z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou.

Nemovitost musí být v zástavě celá, banky neakceptují např. polovinu domu. Na nemovitosti také  nesmí váznout  žádné věcné břemeno bránící užívání.

Do zástavy lze dát i rozestavěnou nemovitost, která je jako rozestavěná zapsaná v katastru nemovitostí, a na níž je čerpán úvěr. Stavbu lze jako rozestavěnou stavbu zapsat do katastru nemovitostí, pokud má postaveno alespoň jedno nadzemní podlaží. Pokud je objekt úvěru a zástava totožná a jedná se o výstavbu, musí být  v každém okamžiku vyčerpané peníze z úvěru zajištěny nejméně na 143%, to znamená, že banka uvolňuje peníze postupně, podle toho jak roste cena nemovitosti v důsledku její výstavby.

Dalším nástrojem zajištění, které banka vyžaduje  je vinkulace pojištění zastavované nemovitosti ve prospěch banky.

Banka někdy také může požadovat  uzavření životního nebo úvěrového pojištění žadatele a vinkulaci tohoto pojištění opět ve prospěch banky. Banka může též vyžadovat další spoludlužníky či ručitele pro případ, že by klient nebyl schopen úvěr splácet (nízká bonita, nebo vyšší věk klienta).  
 
Čerpání hypotečního úvěru
V okamžiku, kdy se rozhoduje o hypotečním úvěru, je třeba mít jasno o nemovitosti, kterou lze bance zastavit jako zástavu k hypotečnímu úvěru.

Navíc pokud hypoteční úvěr používáme jako účelový k financování nemovitosti, musí být jasno o financování celého záměru. Hypoteční úvěr lze použít až po proinvestování-vyčerpání vlastních zdrojů, příp. úvěru ze stavebního spoření či dalších prostředků. Hypoteční úvěr přichází až jako poslední alternativa a čerpaným hypotečním úvěrem by se měla daná investice do nemovitosti již dokončit.

Čerpání hypotečního úvěru je možné pokud jsou splněny podmínky pro čerpání, které  jsou uvedeny v úvěrové smlouvě.

Jednou z nejdůležitějších podmínek (v případě, že je úvěr schválen a je podepsána úvěrová smlouva) je potvrzení o vkladu zástavního práva banky k  zastavované nemovitosti do katastru nemovitostí (viz zajištění hypotečního úvěru), v současné době již některé banky umožňují čerpat část nebo celý úvěr pouze na základě návrhu na zápis o vkladu zástavního práva, čímž se klient k penězům dostane podstatně dříve.

Čerpání hypotečního úvěru se provádí  bezhotovostně, při neúčelovém úvěru zasláním peněz na účet požadovaný klientem, při účelovém úvěru většinou formou proplacení dodavatelských faktur, odesláním kupní ceny na účet prodávajícího podle kupní smlouvy apod.

Čerpání může být buď jednorázové (většinou při koupi nemovitosti, nebo neúčelovém úvěru) nebo může probíhat postupně (např. při výstavbě či rekonstrukci nemovitosti). V tomto případě jsou ve smlouvě o úvěru uvedeny orientační termíny čerpání a konečný termín pro dočerpání.
 
Splatnost a splácení hypotečního úvěru
Splatnost hypotečního úvěru
Splatnost hypotečního úvěru se obecně pohybuje od 5 do 30 let. Žadatelé by měli být  po celou dobu splácení hypotečního úvěru v produktivním věku. Pokud by délka splácení zasahovala do důchodového věku je obvykle třeba k úvěru přibrat dalšího (mladšího) spoludlužníka.

Čím je delší doba splatnosti úvěru, tím je nižší splátka. Optimální doba na splácení hypotečního úvěru je 15 - 20 let, kdy je nejlepší poměr mezi výší splátky a náklady na úvěr. Banky preferují dobu splatnosti v násobcích pěti let, ale akceptují i jiné doby splatnosti.

Splácení hypotečního úvěru
Splácení hypotečního úvěru závisí na způsobu jeho čerpání. Úvěr lze čerpat jednorázově nebo postupně.

Pokud je hypoteční úvěr čerpán postupně, splácí se nejprve měsíčně pouze úrok z vyčerpané částky a to až do doby než je vyčerpán celý úvěr. Po ukončení čerpání začne dlužník hypoteční úvěr splácet většinou anuitními splátkami, které jsou po celou dobu platnosti úrokové sazby stejné a obsahují jistinu a úrok.
Některé banky umožňují i jiné splácení než splácení anuitními splátkami. Jedná se o degresivní nebo progresivní splácení tzn., že velikost splátek je v čase buď klesající  (degresivní) nebo rostoucí (progresivní).

Den splatnosti jednotlivých splátek  je stanoven v úvěrové smlouvě.
V termínu, kdy dochází ke změně úrokové sazby (klient si volí v letech dobu platnosti úrokové sazby) může dlužník splatit předčasně část nebo celou výši úvěru bez sankce. V případě mimořádné splátky ze strany klienta mimo tyto termíny si banky stanovují vysoké sankce za předčasné splácení.
V případě neúčelové hypotéky, která spadá pod režim zákona o spotřebitelském úvěru (č. 321/2001 Sb.), lze kdykoli učinit mimořádnou splátku části nebo celého úvěru.
 
 
Hypotečního úvěrování na bydlení
O podobě podpor na bydlení se již diskutuje dlouhou dobu. Uvažuje se o změně celé koncepce, ale zatím je vše pouze ve stavu úvah.

V současné době podpora hypotečního úvěrování na bydlení spočívá v poskytování příspěvku k úrokům z hypotečního úvěru. Výše úrokové dotace se každoročně stanovuje na základě průměrné úrokové sazby z poskytnutých hypotečních úvěrů s nárokem na podporu z předchozího roku. Pokud průměrná úroková sazba klesne pod určitou, předem danou hodnotu, tak se dotace pro nově uzavírané úvěry sníží, případně se dotace může snížit až na nulu, tzn. není k hypotečním úvěrům poskytována.

Nárok na podporu hypotečního úvěrování nemá každý. K získání podpory, pokud je poskytována, má klient nárok pouze tehdy pokud splní podmínky. V současné době podporu hypotečního úvěrování na bydlení upravuje nařízení vlády:
 • Nařízení vlády č. 249/2002 Sb. o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let
Více informací naleznete zde:
 • příspěvek k hypotečnímu úvěru pro mladé na starší nemovitost (249/2002 Sb.)
 
Nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby bylo zrušeno nařízením vlády č. 33/2004 Sb., v němž se říká:  Státní finanční podpora (dle 244/1995 Sb.) připadající na měsíční splátku hypotečního úvěru, poskytnutého na základě smlouvy uzavřené do 1.2.2004, se poskytne ve výši, která se stanoví jako rozdíl mezi výší splátky  při běžném úroku a výší splátky při úroku sníženém o procentní body; počet procentních bodů  závisí na průměrné sazbě úroků z objemu úvěrů, které byly poskytnuty dle  244/1995 Sb. a došlo u nich v předchozím roce ke změně úrokové sazby sjednané s hypoteční bankou.
 
 
Úroky z úvěru jako nezdanitelná částka
V roce 1998 umožnila novelizace zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů daňové zvýhodnění pro fyzické osoby, které řeší svou bytovou potřebu prostřednictvím hypotečního úvěru, úvěru ze stavebního spoření, popř. jinými úvěry poskytnutými na financování  bytových potřeb.  Jedná se o § 15 odstavec 10 a 11 tohoto zákona.
Částku zaplacenou na úrocích z hypotečního úvěru (i z úvěru ze stavebního spoření) na financování bytových potřeb, u hypotečního úvěru sníženou o státní finanční příspěvek lze odečíst ze základu daně z příjmu fyzických osob a to až do výše 300.000,- Kč ročně. Při placení úroků jen po část roku nesmí nezdanitelná částka překročit jednu dvanáctinu této maximální částky za každý měsíc placení úroků.
Odečet může provést osoba, jež je účastníkem úvěrové smlouvy, je-li účastníků více odečet provádí jedna z nich, nebo  každá z nich rovným dílem.

Jde-li o bytovou potřebu ad a) až c) a e), může být základ daně snížen pouze ve zdaňovacím období, kdy byl objekt ve vlastnictví poplatníka (vlastnil - a) až c); užíval - a), c) a e)),  při výstavbě či změně a  po kolaudaci ho užíval ke svému trvalému bydlení nebo bydlení svých nejbližších (manžel, potomků, rodičů nebo prarodičů). Jde-li o  předmět bytové potřeby ad d), f), g), může  být základ daně snížen pouze ve zdaňovacím období, kdy poplatník byt, rodinný dům nebo  bytový dům získaný  dle d), f),  g) užíval  k  vlastnímu  trvalému  bydlení  nebo  k  trvalému bydlení druhého z  manželů, potomků, rodičů  nebo prarodičů obou  manželů.

Bytovými potřebami dle zákona jsou:
a) výstavba bytového domu, rodinného domu, bytu nebo změna stavby,
b) koupě pozemku (při splnění podmínek),
c) koupě bytového domu, bytu, rodinného domu včetně rozestavěné stavby těchto objektů,
d) splacení členského vkladu nebo vkladu právnické osobě jejím členem nebo společníkem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu,
e) údržba  a změna  stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví a bytů v nájmu nebo v užívání,
f) vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů nebo vypořádání spoludědiců v  případě, že  předmětem vypořádání je úhrada podílu  spojeného se získáním bytu,  rodinného domu nebo bytového domu,
g) úhrada za převod členských práv a povinností družstva nebo podílu  na  obchodní   společnosti  uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu,
h) splacení úvěru nebo půjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb uvedených v písmenech a) až g).
Použije-li se nebo používá-li se bytová potřeba podle písmen a) až h) nebo  její část k podnikatelské  nebo jiné samostatné výdělečné činnosti anebo k pronájmu, lze odečet úroků po dobu užívání bytové potřeby k uvedeným účelům uplatnit pouze v poměrné výši.
 
 
Hypoteční zástavní listy
Hypoteční zástavní listy (dále HZL) jsou dluhopisy vydávané hypotečními bankami s cílem získat finanční prostředky na poskytování hypotečních úvěrů. Jmenovitá hodnota a hodnota poměrného výnosu HZL je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů. Pro řádné krytí jmenovité hodnoty hypotečních zástavních listů mohou být použity pouze pohledávky z hypotečních úvěrů, které nepřevyšují 70% ceny zastavených nemovitostí. Vedle institutu řádného krytí funguje také tzv. náhradní krytí, což mohou být jen vysoce likvidní a bonitní prostředky (například hotovost, státní dluhopisy nebo vklady u ČNB). Takto kvalitní krytí činí z hypotečního zástavního listu jeden z vůbec nejbezpečnějších cenných papírů. HZL jsou tak vhodné pro konzervativní investory, kteří nemají příliš velké zkušenosti s angažmá na kapitálových trzích a nechtějí podstupovat významnější riziko.
Proč si pořídit hypoteční zástavní listy ?
 • Jistota - Hypoteční zástavní listy jsou kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů, které jsou navíc zajištěny prostřednictvím zástavního práva reálně existující nemovitosti. Dvojí zajištění a fakt, že je nemůže vydávat "kdokoli", činí z HZL jistou a bezpečnou investici. HZL tak "de facto" disponují stejnou jistotou jako třeba vkladní knížky nebo státní dluhopisy, většinou ale přinesou svému majiteli vyšší výnos.
 • Výnosnost - Úrok, který na základě vlastnictví zástavního listu obdržíte, je obvykle stanoven jako fixní. To znamená, že bude platit po celou dobu trvání HZL. Navíc je tento výnos čistý. Úrok totiž nepodléhá dani z příjmu jako například u termínovaných vkladů nebo vkladních knížek. Mimoto můžete za předpokladu klesajících úrokových sazeb realizovat zisk rezultující z nárůstu kurzu HZL na pražské burze nebo na RM-Systému. Těžíte zde z diference ceny zástavního listu při jeho nákupu a předčasném prodeji na některém z dvou výše uvedených kapitálových trhů.
 • Likvidita - Hypoteční zástavní listy patří mezi veřejně obchodovatelné cenné papíry, což umožňuje jejich majiteli, aby je kdykoli prodal. Pokud tedy budete potřebovat hotovost blokovanou v HZL ještě před jejich lhůtou splatnosti, můžete se k ní jednoduše dostat.
Snadný nákup hypotečních zástavních listů:

Hypoteční zástavní listy nemají žádnou výpovědní lhůtu. Protože se s nimi obchoduje na pražské burze nebo na RM-Systému, lze je kdykoli v obchodní dny na těchto trzích prodat. Přitom můžete využít například služeb následujících obchodníků s cennými papíry. O možnosti odkupu HZL se můžete jinak informovat i na pobočce banky, která jej vydala. Při předčasném prodeji počítejte s možnými poplatky banky nebo obchodníka s cennými papíry.
Hypoteční zástavní listy jsou upraveny zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech a zákonem č. 591/1992 Sb., o cenných papírech. HZL je možno (obvykle již v nominální hodnotě 10.000 Kč) zakoupit na vybraných pobočkách emitující banky nebo na veřejných kapitálových trzích (burza, RM-Systém). K nákupu je zapotřebí mít s sebou občanský průkaz, případně výpis z majetkového účtu Střediska cenných papírů. Pokud budete HZL pořizovat jako právnická osoba, mějte po ruce výpis z obchodního rejstříku a plnou moc k zastupování. Nákupní ceny zástavních listů se stanovují v závislosti na vyhlašované úrokové sazbě a situaci na kapitálovém trhu. Zaplatit za HZL můžete buď hotově nebo převodem z účtu.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one